پلاستیک های استاندارد

شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا انواع مواد استاندارد زیر را جهت واحدهای تولیدی داخل کشور تامین نماید.

فهرست مواد قابل تهیه و تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

(Poly-Ethylene (PE
(Poly-Propylene (PP
(Ethylene-Vinyl Acetate (EVA
(PVC-Poly Vinyl Chloride)(PVC
(Poly-Styrene (PS
(Styrene-Acrylo-Nitrile(SAN
(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.