خدمات آزمایشگاهی

یکی از نیازهای بدون تردید واحدهای تولیدی و تجاری، خدمات آزمایشگاهیست. با پیشرفت دولت الکترونیک در ایران و سختگیری بیشتر و جدی تر گمرکات وارداتی و صادراتی، نیاز به استفاده از خدمات آزمایشگاهی مورد اعتماد گمرکات ایران و سازمان ملی استاندارد ایران بیشتر احساس خواهد شد.

از همین روی شرکت KBK در چارچوب برنامه هایی وسیع که با اهداف ملی برای خدمات رسانی به واحدهای تولیدی دارد، بخش ارایه خدمات آزمایشگاهی را نیز در برنامه های خود قرار داده است.

این برنامه شامل انجام آزمایشات مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری با استفاده از ازمایشگاههای مورد اعتماد سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاههای معتبر بیرون از ایران است.