فرمول های برند KBK

طراحی فرمول برای تولید محصولات خاص، دانشی توام با هنر است که در شرکت های تولیدی بزرگ با ایجاد واحد طراحی و استخدام افرادی با تخصص های گوناگون انجام می گیرد و در شرکت های کوچک که از چنان توان مالی برخوردار نیستند، کار طراحی فرمول به شرکت ها و موسسات پژوهشی سپرده می شود.

تحقیقات شرکت KBK در ایران از آن حکایت دارد که علاوه بر انکه تعداد این گونه موسسات پژوهشی در ایران محدود است، اصولا فرهنگ تولید محصولات پلیمری در مسیری معکوس قرار دارد و حداکثر پرسشی که برای نوسرمایه گزاران در این قلمرو پیش می آید اینست که آیا سرمایه گزاری آنان بزگشت دارد یا خیر؟ بدیهی است که اگر این پرسش با تعدادی از همان موسسات هم مطرح شود، پاسخش مثبت است، زیرا بازگشت اصل سرمایه با استفاده از تجهیزات ناکافی، ارزان قیمت، قالب های با عمر کوتاه و سایر ترفندها، معمولا می تواند همواره قابل بازگشت باشد، اما آیا این نوع سرمایه گذاری ها ماندگار هم هست؟

اینجاست که شرکت KBK با اتکای به دانش، ارتباطات و سرمایه های علمی و فنی دو شرکت اروپایی می تواند پاسخگوی اصلی ترین موضوع سرمایه گذاری در صنایع پلیمری باشد: آیا سرمایه گذاری انجام شده ماندگاری دارد؟

موضوعی که ما آن را در “فرمول های برند KBK” خلاصه کرده ایم. در این رابطه اگر پرسشی دارید، با یک تماس قرار تشکیل نخستین جلسه را تنظیم کنید تا در صورت موافقت طرفین یکی از دارندگان “فرمول های برند KBK” باشید.