پلاستیک های تخصصی

شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا انواع مواد استاندارد زیر را جهت واحدهای تولیدی داخل کشور تامین نماید.

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.

Biodegradable Plastics

Conductive Plastics

(Liquid Crystal Polymers (LCP

(Poly Ethersulfone (PES

(Poly Ethylenimine (PEI

(Poly Sulfone (PSU

(Polyether Ether Ketone (PEEK

(Poly-Imide (PI

فهرست مواد قابل تهیه و تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.