کامپاندهای برند KBK

کامپاندهای برند KBK مبتنی بر دو گروه از آمیزه هاییست که در چارچوب پژوهش های دو شرکت اروپایی و تعدادی از همکاران ایرانی به وجود می آید.

برای اطلاع از آمیزه های گروه دوم، لطفا “اینجا را کلیک” کنید.

اما جهت اطلاع از آمیزه هایی که مبتنی بر پژوهش های دو شرکت اروپایی قرار دارد و از طریق شرکت KBK در ایران عرضه خواهد شد، لازم است مطلع باشید که این آمیزه های حاصل پژوهش هاییست که عناوین آن در زیر قرار دارد:

Biocompatible nanocomposites based on high performance plastic to be applied for medical devices, etc.

– Polyether ether ketone/ carbon nanotube nanocomposites

– Polyether imide / carbon nanotube nanocomposites

– Polyether ether ketone/ carbon nanotube nanocomposites

– Polysulfone / carbon nanotube nanocomposites

– Polyether sulfone/ carbon nanotube nanocomposites

– Polyether ether ketone/cyclo olefin copolymer/ CNT nanocomposite

Powder injection molding (metal injection molding, ceramic injection molding)

– Synthesis of a new binder based on polystyrene for PIM

– Preparation of a feedstock based on aluminum powder