الاستومرهای گرمانرم

در حال حاضر، الاستومرهای گرمانرم بخشی از مواد پر مصرف برای تولید قطعات خودرو و بسیاری از دیگر قطعات خاص هستند. شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا بخشی از مواد “الاستومر گرمانرم” به شرح زیر را جهت واحدهای تولیدی داخل کشور تامین نماید.

فهرست مواد الاستومری قابل تهیه و تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

(Thermoplastic Elastomers (TPE

(Thermoplastic Olefin (TPO

(Thermoplastic Polyester elastomer (TPEE

(Thermoplastic Vulcanaized (TPV

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.