پلاستیک های مهندسی

شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا انواع مواد استاندارد زیر را جهت واحدهای تولیدی داخل کشور تامین نماید.

فهرست مواد قابل تهیه و تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

(Poly Butylene Terephthalate (PBT

(Poly Carbonate (PC

(Poly Ethylene Terephthalate (PET

(Poly Methyl Methacrylate  (PMMA

(Poly Oxy Methylene (POM

(Polyamide (PA

(Thermoplastic Elastomers (TPE

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.