پژوهش های محصول محور

آخرین بخش از خدماتی که شرکت KBK در زیر مجموعه خدمات “مشتری محور” به مشتریان این شرکت ارایه می کند، “پژوهش های محصول محور” است. این بخش از خدمات که از ابتدایی ترین شکل تا نهایی ترین آن را در بر می گیرد، به طور اصولی شامل شناسایی موادی است که محصول ارایه شده توسط مشتری با آن تولید شده است.

در این بخش دو پرسش یا درخواست ابتدایی وجود دارد:

1- این محصول از چه موادی ساخته شده؟

2- این محصول را با چه موادی می توان تولید کرد؟

پاسخ به پرسش اول، پژوهشی مبتنی بر مهندسی معکوس را نیاز دارد و پاسخ به پرسش دوم، پژوهشی را می طلبد که لازم است به پاسخی جامع برسد. در ارتباط با مورد اخیر، گاهی اوقات ابداع یک فرمول خاص ضرورت می یابد که در این صورت حاصل پژوهش به عنوان بخشی از “حقوق مادی و معنوی” شرکت KBK” به شمار خواهد آمد و واگذاری آن به متقاضی نیاز به عقد قرارداد خاص دارد.

در هر دو مورد، توانمندی شرکت KBK در حدی است که متقاضی کمتر ممکن است با پاسخ منفی روبرو شود و در این زمینه یکبار ملاقات حضوری متقاضی ضرورت دارد.