استانداردسازی محصول

همان طور که در بخش “استاندارد سازی مواد” توضیح داده شده، استانداردسازی محصول نیز از اهمیتی زیاد برخوردار است. در رابطه با این بخش با دو رویه روبرو هستیم:

1- استاندارد سازی محصول در حال تولید برای شرایط جدید

2- استاندارد سازی محصولی که قرار است در آینده تولید شود