سمینارها

The following seminars, will gradually be organize by KBK Engineering Innovations Co.

سمینارهای زیر به تدریج توسط شرکت دستاورد مهندسی کیمیا بنیان کیا برگزار خواهد شد

1- Iran Marketing Plan in 2030

1- نقشه راه تجارت خارجی صنعت پلاستیک از سال 2030 به بعد

Feb. 14th. 2024, Tehran, IRIB Conference Hall from 8.00 am till 17.00 pm.

سه شنبه، 25 بهمن ماه 1402، سالن همایش های صدا و سیما، از 8 تا 5 عصر